De volgende voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle contractuele betrekkingen tussen de "Klant" en de onderneming Quadient Belgium SA/NV, 1930 ZAVENTEM, Ikaroslaan 37, BELGIË, (BE)0473.049.006


De
bijgevoegde bestelbon (de "
Bestelbon"), samen met deze Algemene Voorwaarden en alle bijlagen waarnaar wordt verwezen, worden gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst". De Overeenkomst is van toepassing op de aankoop en/of het gebruik door de Klant van de "Uitrusting", de "Software" en/of de "Diensten" (zoals hierna gedefinieerd) die in de Bestelbon worden vermeld (elk een "Bestelling"). Deze Overeenkomst prevaleert boven andere voorwaarden die eventueel zijn uitgegeven met betrekking tot de in de Bestelbon genoemde en nader omschreven Uitrusting, Software en/of Diensten. Quadient en de Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" of individueel een "Partij". Termen met een hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Bestelbon. 
 

1. Toepassingsgebied 

1.1 Quadient verbindt zich tot het leveren en installeren (indien van toepassing) van de in de Bestelbon vermelde Uitrusting en bijbehorende Software en Diensten. 

1.2 De Klant stemt ermee in om van Quadient de op de Bestelbon vermelde hardware-apparatuur, softwarelicenties en diensten af te nemen, samen met alle bestaande accessoires, hulpstukken, vervangingen, onderdelen, benodigdheden en toevoegingen (tezamen de "Uitrusting") onder de hierin vermelde voorwaarden. Om twijfel te vermijden, postzegelmeters voor gebruik in frankeermachines zijn uitgesloten van de definitie van Uitrusting. De Overeenkomst is bindend voor de Klant vanaf de datum van ondertekening van de Bestelbon. 

 

2. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden 

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betaalt de Klant de op de Bestelbon vermelde vergoeding(en) ("Vergoedingen"), met inbegrip van een eventuele waarborgsom ("Waarborgsom"), binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. 

2.2 Indien betaling op de vervaldag uitblijft, kan Quadient, onverminderd haar overige rechten, over het uitstaande saldo rente in rekening brengen tegen de wettelijke rentevoet van 12 % tot aan de algehele voldoening en een boete gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro vanaf de factuurdatum. In geval van niet- of gedeeltelijke betaling behoudt Quadient zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

2.3 De Klant is aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven die Quadient maakt in verband met de invordering van het openstaande saldo, waaronder juridische kosten en eventuele incassokosten op basis van volledige schadeloosstelling. 

2.4 Quadient kan alle uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde Diensten opschorten totdat volledige betaling van de betreffende factuur heeft plaatsgevonden. 

2.5 De Klant kan geen aanspraak maken op verrekening met, of inhouding op betalingen die Quadient uit hoofde van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst vordert of verschuldigd is. 

2.6  De Klant stemt in met automatische incasso door Quadient van alle verschuldigde bedragen.  

2.7 Quadient behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar een aanpassing van de serviceprijs door te voeren volgens de volgende formule:  

P1 = P0 x [t + (1-t x S1/S0)] waarbij: 

P1 = bedrag op factuurdatum; 

P0 = bedrag op de datum van het contractvoorstel; 

S1 = laatst bekende Agoria-index (BE), loonkosten, op datum van de factuur; 

S0 = laatst bekende Agoria-index (BE), loonkosten, op de datum van het contractvoorstel. 

t = 0,6 in het geval van een huurovereenkomst en; 0,2 in het geval van een verkoop gebonden dienstencontract.  

2.8 Quadient behoudt zich bovendien het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen in geval van verhoging van de verzendkosten van postbezorgers.  Prijsverhogingen zullen ten minste één (1) maand van tevoren schriftelijk worden medegedeeld. 

3. Waarborg 

Indien van toepassing zal door Quadient een Waarborgsom worden verlangd overeenkomstig de Bestelbon. Quadient kan: (i) naar eigen goeddunken de Overeenkomst beëindigen indien de Waarborgsom niet tijdig is betaald, of (ii) de Overeenkomst beëindigen op enig tijdstip voorafgaand aan de ontvangst van de Waarborgsom. 

4. Garantie  

4.1 Quadient garandeert dat de Uitrusting gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van aflevering vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten en Quadient zal naar eigen keuze kosteloos enige Uitrusting (of een deel daarvan) repareren of vervangen die blijkens haar onderzoek defect is, mits: 

 • De klant de Uitrusting onmiddellijk bij aflevering volledig inspecteert;  
 • De Klant Quadient onverwijld in kennis stelt van eventuele door hem geconstateerde gebreken; 
 • De Klant de Uitrusting heeft gebruikt in overeenstemming met eventuele instructies of aanbevelingen van Quadient 
 • De Uitrusting niet is aangepast, gewijzigd of gerepareerd door een andere partij dan Quadient;  
 • De Uitrusting voor inspectie ter beschikking van Quadient wordt gesteld of op eigen kosten aan Quadient wordt geretourneerd, zoals Quadient kan eisen. 

4.2 In geen geval zal de aansprakelijkheid van Quadient jegens de Klant voor enige inbreuk op de garantie meer bedragen dan de prijs die is betaald voor de Uitrusting met betrekking waartoe de vordering wordt ingesteld. 

4.3 Quadient is jegens de Klant niet aansprakelijk voor reparaties of schade als gevolg van misbruik of vandalisme. 

5. Verklaringen of waarborgen 

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, geeft Quadient geen verklaringen of waarborgen van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot welke aangelegenheid dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de conformiteit van de Uitrusting, de frankeermeter, de software, de hardware of de service naar de noden van de Klant, of van hun toestand, verkoopbaarheid, conformiteit voor een bepaald doel, vrijwaring van inbreuk, of anderszins. In het bijzonder worden alle verklaringen en waarborgen die anders geïmpliceerd zouden worden door de wet of onder het gewoonterecht hierbij uitgesloten. 

6. Verzending en levering 

6.1 Quadient zal zich naar redelijkheid inspannen om de Bestelling prompt te verzenden en af te leveren in overeenstemming met de geschatte leveringsdatum. De risico's van de Bestelling gaan over op de Klant bij aflevering ("Levering"). De Levering is voltooid op het moment dat de Uitrusting op de "Locatie" (zoals gedefinieerd op de Bestelbon) is uitgeladen; of op het moment dat Quadient de Uitrusting in het magazijn of de opslagruimte van Quadient (of een derde partij) aan de Klant ter beschikking stelt. 

6.2 Quadient zal de Bestelling installeren overeenkomstig de in het Bestelbon vermelde specificaties op de door Klant aangewezen locaties en ruimte(n).  Een door Quadient mondeling of schriftelijk opgegeven datum van Levering/installatie is slechts een schatting en Quadient is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade voortvloeiend uit het niet in acht nemen van een dergelijke datum van Levering/installatie. 

6.3 Indien de Klant om welke reden dan ook nalaat een Bestelling op de datum van Levering in ontvangst te nemen of de Bestelling annuleert zonder de vereiste kennisgeving te voldoen, dan wordt de Bestelling geacht te zijn voltooid en is de Klant aan Quadient de Vergoedingen verschuldigd, alsmede alle kosten en uitgaven die Quadient heeft gemaakt voor de afhandeling van de Bestelling, met inbegrip van maar niet beperkt tot opslag, herlevering en verzekeringskosten, tenzij het verzuim of de vertraging het gevolg is van de niet-nakoming door Quadient van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. 

7. Risico 

Het gebruik en de exploitatie van de Bestelling zijn vanaf het moment van Levering door Quadient, haar toeleverancier of onderaannemers aan de Klant geheel voor risico van de Klant. 

8. Eigendom en retentierecht 

Quadient behoudt zich de eigendom van de Bestelling voor totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van alle bedragen die verschuldigd zijn voor alle aan de Klant geleverde Bestellingen. Indien de Klant nalaat enige betaling aan Quadient te voldoen wanneer deze verschuldigd is, een schikking treft met zijn schuldeisers, een cessie ten gunste van zijn schuldeisers uitvoert, in staat van faillissement wordt verklaard of, indien het een vennootschap betreft, overgaat tot vrijwillige of gedwongen liquidatie, indien een bewindvoerder, curator of vereffenaar wordt aangesteld over het geheel of een deel van zijn activa of een soortgelijke actie onderneemt of ondergaat in verband met schulden of insolvent wordt, of indien Quadient redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een van deze gebeurtenissen zich waarschijnlijk zal voordoen, heeft Quadient het recht, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen: (i) zonder voorafgaande kennisgeving elke ruimte te betreden waar de aan Quadient in eigendom toebehorende Bestelling zich bevindt, en elke Bestelling die eigendom is van Quadient terug te nemen en daarover te beschikken teneinde alle bedragen te voldoen die de Klant uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst aan Quadient verschuldigd is; (ii) van de Klant te verlangen dat hij geen Uitrusting en/of Software die eigendom is van Quadient doorverkoopt of in bezit geeft totdat de Klant alle bedragen die hij uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst aan Quadient verschuldigd is, volledig heeft voldaan; (iii) de levering van enige niet-geleverde Bestelling op te schorten en enige Bestelling in doorvoer tegen te houden. 

9. Beëindiging  

9.1 Beide Partijen kunnen deze Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de overeengekomen periode. De Klant blijft gehouden de tot de datum van beëindiging verschuldigde bedragen te voldoen. 

9.2 Elke Partij kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de andere Partij - al dan niet voorlopig - uitstel van betaling wordt verleend of indien ten aanzien van de andere Partij het faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van herstructurering of fusie van ondernemingen. Quadient is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van ontbinding van de Klant vervalt het recht tot gebruik van de aan de Klant ter beschikking gestelde software van rechtswege.
 

10. Beperkte softwarelicentie 

Als tegenprestatie voor betaling van de Vergoedingen verleent Quadient en/of namens haar licentiegevers hierbij aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de software ("Software") die in de Uitrusting is ingebouwd, strikt overeenkomstig de licentievoorwaarden die op verzoek aan de Klant ter beschikking zullen worden gesteld. 

 

11. Belastingen  

Alle toepasselijke belastingen in verband met de verkoop van de Uitrusting en, indien van toepassing, alle belastingen in verband met het bezit en/of gebruik van de Uitrusting zullen door de Klant worden betaald. Daarnaast komen alle kosten die Quadient maakt voor het administreren, factureren en bijhouden van dergelijke kosten en belastingen voor rekening van de Klant.

12. Beperking van aansprakelijkheid 

12.1 In geen geval zal Quadient aansprakelijk zijn jegens de Klant voor enige incidentele, indirecte, bijzondere, gevolg- of punitieve schadevergoeding van welke aard dan ook voortvloeiend uit, of in verband staand met deze Overeenkomst, ongeacht of Quadient op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

12.2 Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, met uitzondering van directe schade als gevolg van persoonlijk letsel of schade aan materiële zaken veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Quadient, zal de maximale aansprakelijkheid van Quadient jegens de Klant voor schade uit hoofde van deze Overeenkomst niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen die door de Klant aan Quadient uit hoofde van deze Overeenkomst zijn betaald. 

13. Overmacht 

Hoewel Quadient al het redelijke zal doen om haar contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, is geen van beide Partijen aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming, met uitzondering van de verplichting tot betaling van verschuldigde gelden, ten gevolge van gebeurtenissen waarover de in gebreke blijvende Partij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, zonder beperking, pandemieën, aardbevingen, blikseminslag, hagel, arbeidsgeschillen, industriebrede tekorten aan voorraden, acties van overheidsinstanties, rellen, oorlog, terrorisme of dreiging van terrorisme, brand, epidemieën, of vertragingen van vervoerders of andere omstandigheden buiten haar redelijke controle. De verplichtingen en rechten van de in gebreke blijvende Partij worden verlengd met een periode die gelijk is aan de periode gedurende welke een dergelijke gebeurtenis de nakoming door die Partij verhinderde. 

14. Intellectuele eigendom 

14.1 Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder "Intellectuele Eigendomsrechten" of "IER" verstaan alle octrooien, rechten op uitvindingen, gebruiksmodellen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, dienstmerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op trade dress of get-up, rechten op goodwill of om een vordering in te stellen wegens namaak, rechten op oneerlijke concurrentie, rechten op tekeningen of modellen, rechten op computersoftware, databaserechten, topografierechten, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval ongeacht of deze al dan niet gedeponeerd zijn en met inbegrip van alle aanvragen voor en verlengingen of vernieuwingen van dergelijke rechten, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming in elk deel van de wereld en "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent elk van de Intellectuele Eigendomsrechten. 

14.2 Elke Partij behoudt Intellectuele Eigendomsrechten die zij (of haar licentiegevers) bezit en die bestonden voor de ingangsdatum van de Overeenkomst of die onafhankelijk van de Overeenkomst zijn ontwikkeld en de andere Partij verwerft op geen enkele wijze enige titel, rechten of eigendom of Intellectuele Eigendomsrechten in dat verband. 

14.3 De Klant staat Quadient toe zijn naam en logo te gebruiken voor het opnemen en weergeven van de naam en het logo van de Klant op de website van Quadient als klant van Quadient, zulks onder de redelijke voorwaarden die van tijd tot tijd door de Klant kunnen worden gespecificeerd. 

15. Geheimhouding 

Alle zakelijke en financiële aangelegenheden, technische informatie en alle andere eigendomsinformatie met betrekking tot een Partij en hun respectieve activiteiten, ondernemingen, technische knowhow en financiële zaken, die door de andere Partij wordt verkregen als gevolg van de werkrelatie tussen de Partijen, ongeacht of deze vóór of na de datum van dit document werd verkregen ("Vertrouwelijke Informatie"), zal strikt vertrouwelijk blijven en zal op geen enkele wijze door de andere Partij worden gebruikt of besproken, behalve wanneer dit vereist is om de levering, de installatie en het onderhoud van de Uitrusting te voltooien, of voor het gebruik van de Uitrusting. Vertrouwelijke Informatie zal geen informatie omvatten die: (a) voordien bekend was bij de Partijen vrij van enige verplichting om deze vertrouwelijk te houden; (b) publiek bekend is of geworden is, zonder onrechtmatige handeling van een van beide Partijen; (c) rechtmatig werd ontvangen van een derde partij die geen vertrouwensverplichting heeft tegenover de ontvangende Partij; (d) door de Partijen onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruik van Vertrouwelijke Informatie die ingevolge deze Overeenkomst werd vrijgegeven; of (e) moest worden vrijgegeven om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving of een vereiste opgelegd door een overheids- of gerechtelijk bevel, maar enkel in de mate dat dit vereist is. 

16. Milieumaatregelen 

16.1 In overeenstemming met de toepassing van Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, heeft Quadient een inzamelings-, recycling- en terugwinningssysteem voor AEEA opgezet dat voldoet aan de bepalingen van de genoemde Richtlijn. 

16.2 De kosten van inzameling bij Klanten die worden gegenereerd door het end-of-life beheer van de elektrische en elektronische Uitrusting van de Klant worden volledig gedekt door Quadient. Het is echter de verantwoordelijkheid van de Klant om contact op te nemen met Quadient om de naleving van deze maatregel te waarborgen. 

16.3 De distributeurs van draagbare batterijen en accu's nemen, kosteloos en zonder enige verplichting tot aankoop van nieuwe batterijen of accu's, draagbare afgedankte batterijen en accu's terug van hetzelfde type als de draagbare batterijen en accu's die zij verkopen en die hun door de Klanten worden gebracht. 

16.4 In dit verband kan de Klant zijn gebruikte batterijen of accu's naar het hoofdkantoor of naar de filialen van zijn distributeur brengen, waar hem containers ter beschikking worden gesteld. Teneinde de impact op het milieu te beperken, kunnen de Uitrusting van de Klant bepaalde gerecycleerde subassemblages bevatten die onderworpen zijn aan de kwaliteitscontrole en de nodige tests om te verzekeren dat zij identiek functioneren als nieuwe subassemblages. 

17. Persoonsgegevens 

In het kader van hun contractuele betrekkingen verbinden de Partijen zich ertoe de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven, met name de Europese Verordening 2016/679. De enige informatie die in de loop van deze Overeenkomst over natuurlijke personen wordt verzameld, is bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, namelijk administratief, commercieel en technisch beheer of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen. Elke Partij zal technische en organisatorische maatregelen implementeren en onderhouden om de persoonsgegevens van de andere Partij adequaat te beschermen tegen vernietiging, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en verlies in overeenstemming met de vereisten van de Europese Verordening. Voor meer informatie kan de klant het algemene beleid van Quadient inzake de bescherming van persoonsgegevens raadplegen dat toegankelijk is via de link www.quadient.com.  De GDPR-contactpersoon is : PrivacyTeam@Quadient.com. 

18. Naleving van de wetten 

Elke Partij verklaart dat zij zich strikt houdt aan en zorgt voor de naleving van alle toepasselijke wetten, verordeningen, regels en bevelen, met inbegrip van de resoluties van de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie en andere internationale organisaties met betrekking tot zakelijke voorwaarden, handel, concurrentie en bedrijfsethiek, en aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, regels en bevelen die van toepassing zijn op de prestaties van elke Partij in het kader van deze Overeenkomst. 

19. Anti-corruptie  

19.1 Elke Partij verklaart en garandeert aan de andere Partij dat geen van de Partijen, noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aannemers, onderaannemers of andere bevoegde vertegenwoordigers op enig moment, inclusief voorafgaand aan het aangaan van deze Overeenkomst, een van de volgende handelingen heeft verricht of zal verrichten (of op de hoogte is van) in verband met deze Overeenkomst, of een verkoop die op grond hiervan heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, een vergoeding die op grond hiervan is betaald of zal worden betaald, of enige andere transactie waarbij de zakelijke belangen van een van de Partijen betrokken zijn, betalen, aanbieden of beloven te betalen, toestemming geven voor de betaling van, geld, of het geven of beloven of toestaan van het geven van diensten of iets anders van waarde, direct of via een derde, aan een persoon of entiteit, publiek, privaat of gouvernementeel, met als doel (i) het ongepast beïnvloeden van een handeling of beslissing van die persoon in zijn of haar officiële hoedanigheid, met inbegrip van een beslissing om zijn of haar officiële functies niet uit te oefenen, (ii) deze persoon ertoe te brengen zijn of haar invloed aan te wenden om een handeling of beslissing van deze persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden of te beïnvloeden, of (iii) een ongepast voordeel te verkrijgen, waarbij al het voorgaande wordt gedefinieerd als "Verboden Handelingen". 

19.2 Elke Partij zal zich houden aan alle wetgeving en gewoonterecht waar ook ter wereld die een overtreding inhouden ten aanzien van omkoping of frauduleuze of corrupte handelingen. Deze wetten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act, het Inter-Amerikaans Verdrag tegen corruptie, het Verdrag van de OESO inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, het Verdrag van de Raad van Europa inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, het Verdrag van de Raad van Europa inzake de civielrechtelijke bestrijding van corruptie, het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, het Actieplan ter bestrijding van corruptie in Azië en het gebied van de Stille Oceaan, het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, het Verdrag van de Afrikaanse Unie ter voorkoming en bestrijding van corruptie. 

19.3 Beide Partijen passen adequate procedures en beleidslijnen toe om de Verboden Handelingen te voorkomen. 

20. Naleving van uitvoercontroles 

20.1. De klant zal met Quadient samenwerken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de naleving te waarborgen van de wet- en regelgeving van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, voor zover van toepassing, en alle andere relevante landen, met betrekking tot uitvoer (met inbegrip van "veronderstelde" uitvoer en "veronderstelde" wederuitvoer zoals gedefinieerd in de exportregelgeving) en wederuitvoer ("Exportwetten"). 

20.2. Het is de Klant niet toegestaan enig deel van de Quadient-Producten of enige andere informatie of technologie van Quadient te importeren, exporteren, herexporteren of over te dragen, direct of indirect, inclusief via toegang op afstand, in strijd met dergelijke wet- en regelgeving, of zonder enige schriftelijke toestemming van de overheid die onder de toepasselijke wetgeving is vereist. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag geen van de Quadient Producten of de onderliggende informatie of technologie worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd, direct noch indirect, (i) naar (of naar een onderdaan of inwoner van) enig land waarnaar handelssancties die de export van producten verbieden of embargo's zijn opgelegd door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie; (ii) naar iedereen die voorkomt op de lijsten van gesanctioneerde partijen van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika wat betreft de handel met entiteiten, personen en organisaties die op die lijsten staan; of iii) naar of voor enig eindgebruik in verband met proliferatie van wapens (kernwapens, rakettechnologie, of chemische/biologische wapens). 

21. Betalingsvoorwaarden en belastingen 

Partijen zullen geen betalingen in contanten aanbieden of accepteren. Betalingen dienen te worden verricht van een rekening van de gefactureerde onderneming naar een rekening van de onderneming die de factuur heeft afgegeven, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Quadient na overlegging van alle vereiste bewijsstukken. 

22. Schadeloosstelling in geval van niet-naleving 

Indien een van de Partijen een van de in de bovenstaande nalevingsclausules uiteengezette convenanten schendt, (i) zal de Partij de andere Partij vrijwaren tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten (met inbegrip van juridische kosten) en uitgaven die door de andere Partij zijn opgelopen of tegen de andere Partij zijn toegewezen als gevolg van een dergelijke schending, (ii) zal een dergelijke schending, naast alle in rechte en billijkheid toegestane rechten en rechtsmiddelen, worden beschouwd als een wezenlijke schending en mag de andere Partij, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst beëindigen. 

23. Toepasselijk recht en jurisdictie 

De Overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land van het Quadient-filiaal waarmee de overeenkomst is gesloten. De Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de statutaire zetel van het Quadient-filiaal waarmee de overeenkomst is gesloten. 

24. Cessie 

Huidige Overeenkomst kan, zonder vereiste van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Klant, het voorwerp uitmaken van een gehele of gedeeltelijke overdracht, onder bezwarende titel dan wel om niet, vanwege Quadient.  

25. Kennisgeving 

Alle kennisgevingen, verzoeken en andere mededelingen uit hoofde van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en te worden gericht aan de Klant of Quadient, al naar gelang van toepassing, en worden geacht te zijn gedaan per aangetekende post en/of aangetekende e-mail. 

26. Deelbaarheid  

Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen daardoor op geen enkele wijze worden aangetast. De Partijen komen overeen een ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling en het economische effect van de ongeldige bepaling het meest benadert. 

27. Verklaring van afstand of uitstel 

Een verklaring van afstand aan enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of van enige bepaling of voorwaarde in deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van enige andere tekortkoming of enige andere bepaling of voorwaarde, maar zal uitsluitend van toepassing zijn op het geval waarop een dergelijke verklaring van afstand is gericht. In het geval Quadient late betalingen of gedeeltelijke betalingen aanvaardt, zal zij in ieder geval geen afbreuk doen aan rechten uit hoofde van de Overeenkomst. 

28. Frankeermachine 

In dit artikel worden de aanvullende voorwaarden gedefinieerd indien de in de Bestelbon toegekende Uitrusting een frankeermachine bevat. 

28.1 Activering  

Het gebruik van een frankeermachine is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van BPOST. Bij het sluiten van de Overeenkomst zal Quadient aan de Klant een vergunningsaanvraag overmaken die vervolgens aan de diensten van de Post zal worden overgemaakt voor goedkeuring 

Deze procedure dient te worden gevolgd voor elk gebruik.  

De activering van de frankeermachines zal gebeuren van zodra BPOST de vergunningsaanvraag heeft goedgekeurd en aan de Klant een gebruiksvergunning voor de frankeermachines heeft afgeleverd. De algemene voorwaarden waarvan sprake in artikel 28.3, dewelke betrekking hebben op de goedkeuring van de vergunningsaanvraag, en de overeenkomst houdende overdracht in geval van cessie, zullen integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.  

28.2 Aanvulling van de frankeerrekening  

Om te kunnen frankeren dient de Klant voorafgaandelijk zijn frankeermachine en frankeerwaarde aan te vullen. Deze aanvulling zal automatisch gebeuren vanaf de activering van de frankeermachine en gebeurt steeds via een bankrekening. Vooraleer te beginnen, moet de Klant deze bankrekening steeds aanvullen volgens de gebruiksvoorwaarden in de gebruikersgids van BPOST 

https://www.bpost.be/sites/default/files/landing_page/Franking_Machine_User_Guide_current_NL.pdf  

28.3 BPOST  

De aankoop en het gebruik van frankeermachines is strikt onderworpen aan de voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit het BPOST reglement dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt en te vinden is op de volgende link: https://www.bpost.be/nl/adressering  

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de toepasselijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van de frankeermachines op grond van bovenstaande links, en erkent deze te hebben aanvaard.  

28.4 Diensten voor frankeermachines  

In geval er ingetekend wordt op een abonnement voor frankeermachines, omvat de dienstverlening vanaf de datum van verlenging het gebruik van de IT-infrastructuur van BPOST, voor zover van toepassing, de bijbehorende gegevensdragers en de door Quadient en/of derden aangeboden faciliteiten voor het laden van frankeertegoeden, de inspanningsverplichting om storingen binnen een redelijke termijn te verhelpen en, indien voorgeschreven door BPOST, een verplichte controle op vaste tijdstippen.  

28.9 Buitengebruikstelling  

De buitengebruikstelling van een frankeermachine heeft tot gevolg dat er geen frankeerafdrukken meer kunnen worden uitgevoerd. Deze kan plaatsvinden ter gelegenheid van de beëindiging, de herroeping of de schorsing, ongedacht de reden, van de overeenkomst met BPOST.  

De Klant is verplicht om binnen de kortst mogelijke termijn en ten laatste op de hernieuwingsdatum van de Overeenkomst op haar kosten de leverancier tot de buitengebruikstelling van de frankeermachine te doen overgaan.  

Indien de Klant haar verplichting, bepaald in de vorige alinea, niet nakomt, heeft BPOST het recht om, met alle middelen en op kosten van de Klant, over te gaan tot de buitengebruikstelling overeenkomstig de door BPOST bepaalde voorwaarden.   

De buitengebruikstelling door Quadient zal aan de Klant in rekening worden gebracht.   

De buitengebruikstelling laat de bedragen die de Klant nog verschuldigd zou zijn aan Quadient, onaangetast.  


BIJLAGE A VOORWAARDEN VAN ONDERHOUDSDIENSTEN 

1. Onderhoudsdiensten

De Klant kan er te allen tijde voor kiezen om onderhoudsdiensten ("Onderhoudsdiensten") aan te schaffen voor de Uitrusting en Software (tezamen het "Systeem") tegen de op dat moment geldende prijzen van Quadient. Tenzij de Klant Quadient ten minste zes (6) maanden voor het einde van de initiële termijn van de onderhoudsdiensten of enige daaropvolgende verlengingsperiode daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld van het niet verlengen daarvan, worden de onderhoudsdiensten automatisch verlengd voor een (1) jaar na het verstrijken van de dan geldende termijn, behoudens voor zover wettelijk verboden. Er zal geen kennisgeving worden verstrekt om aan te geven dat de initiële termijn of een eventuele verlengingstermijn van de Onderhoudsdiensten afloopt. 

2. Verplichtingen van Quadient

De uitvoering door Quadient van alle toepasselijke Onderhoudsdiensten die in de Bestelbon zijn gekozen, zijn uitdrukkelijk afhankelijk van: (i) de volledige betaling door de Klant van alle Vergoedingen die uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd zijn, inclusief eventuele vergoedingen voor Onderhoudsdiensten; (ii) installatie, onderhoud en gebruik van het Systeem onder juiste bedrijfsomstandigheden, strikt in overeenstemming met de instructies van Quadient en/of de leverancier van de Uitrusting; (iii) de afwezigheid van misbruik of schade aan, wijziging of modificatie van, of knoeien met het Systeem; en (iv) gebruik van het Systeem in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

3. Exclusiviteit van onderhoud

Gedurende de Termijn zal de Klant geen wijzigingen aan, reparaties aan, experimenten met of onderhoud van de Uitrusting uitvoeren of trachten uit te voeren anders dan het dagelijkse routineonderhoud, en de Klant zal geen andere persoon dan het personeel of de vertegenwoordigers van Quadient toestaan dergelijke werkzaamheden uit te voeren tenzij voorafgaande kennisgeving en schriftelijke goedkeuring van Quadient is verkregen. Reparaties die noodzakelijk zijn geworden door ongeoorloofd onderhoud aan de Uitrusting vallen niet onder de onderhoudsovereenkomst.

4. Uitsluitingen

Onderhoudsdiensten omvatten niet: (i) reparatie van schade die het gevolg is van een handeling, fout, nalatigheid, misbruik, vandalisme, onjuiste bediening of nalatigheid van de Klant of diens ondergeschikten, agenten, aannemers of genodigden of enige persoon al dan niet onder de controle of leiding of autoriteit van de Klant; (ii) reparatie van schade die het gevolg is van wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen, wijzigingen of herinstallatie van enig onderdeel van het Systeem door een andere persoon dan Quadient of diens geautoriseerde agenten; (iii) reparatie van schade veroorzaakt door onjuiste stroomtoevoer, uitval van elektrische stroom, verlies van de internetverbinding; (iv) reparatie van schade veroorzaakt door de bediening van het Systeem anders dan in overeenstemming met de specificaties of anders dan in overeenstemming met de aanwijzingen, instructies of aanbevelingen van Quadient of haar personeel; (v) reparatie van schade veroorzaakt door omstandigheden waarover Quadient redelijkerwijs geen controle heeft; (vi) het upgraden of retrofitten van verbeteringen of ingrijpende wijzigingen aan het Systeem; (vii) de-installatie van de Uitrusting, of verplaatsing van de Uitrusting (deze diensten zijn echter beschikbaar tegen een extra vergoeding) (viii) Diensten geleverd vóór 8:30 a. m. of na 17.00 uur plaatselijke tijd op basis van de locatie van de Uitrusting (indien de dienst buiten deze uren beschikbaar is, zal dit geschieden tegen een aanvullende vergoeding); (viii) herstel van in Quadient-Producten opgeslagen klantgegevens of het bijhouden van back-upgegevens. 

5. Verantwoordelijkheden van de Klant

5.1 De verlening van de Onderhoudsdiensten door Quadient aan de Klant is uitdrukkelijk afhankelijk van de nakoming door de Klant van de volgende verantwoordelijkheden van de Klant: 

 • Klant zal de toepasselijke Uitrusting vrijgeven van alle operationele vereisten na een commercieel redelijke kennisgeving van Quadient om Quadient in staat te stellen de Onderhoudsdiensten uit te voeren. 
 • Klant zal ervoor zorgen dat het personeel van Quadient op alle redelijke tijdstippen volledige toegang heeft tot de Uitrusting om de Onderhoudsdiensten te verlenen en dat die toegang in overeenstemming is met alle specificaties die Quadient van tijd tot tijd schriftelijk heeft verstrekt. 
 • Klant zal ervoor zorgen dat het personeel of de vertegenwoordigers van Quadient te allen tijde een veilige en beveiligde werkomgeving wordt geboden terwijl zij zich op het terrein van de Klant bevinden. 
 • Klant zal met Quadient samenwerken en redelijke bijstand aan Quadient verlenen om Quadient in staat te stellen de Onderhoudsdiensten uit te voeren. Dergelijke bijstand omvat, zonder daartoe beperkt te zijn, het in kennis stellen van de eindgebruikers van de Klant ("Gebruikers") van elke onderhoud gerelateerde onderbreking van de dienstverlening, het verschaffen van toegang aan Quadient tot een naar behoren gekwalificeerde of geïnformeerde vertegenwoordiger, agent of werknemer om het personeel van Quadient op het terrein van de Klant te vergezellen, en het verschaffen van toegang tot elektrische panelen, indien nodig, wanneer Quadient de onderhoudsdiensten uitvoert. 
 • Klant zal op verzoek van Quadient aan Quadient voldoende informatie verstrekken die, naar de redelijke mening van Quadient, het onverwijld en zonder onderbreking uitvoeren van de Onderhoudsdiensten mogelijk maakt.   De Klant is verantwoordelijk voor en draagt de kosten van elke wijziging in de reikwijdte van de Onderhoudsdiensten die voortvloeit uit een discrepantie, fout of omissie in door de Klant verstrekte of goedgekeurde tekeningen, specificaties of andere informatie. 

5.2 Niets in deze Overeenkomst ontslaat de Klant van zijn verplichtingen om het normale dagelijkse routineonderhoud van de Uitrusting uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, normale reinigingsprocedures, controles en afstellingen die zijn ontworpen voor operationeel gebruik. 

6. Onderhoud van op afstand

6.1 De Klant kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten op afstand om toegang en controle op afstand door Quadient mogelijk te maken. Het abonnement op de service voor onderhoud op afstand zal worden onderworpen aan een technische validatie om de kwaliteit van de service te waarborgen. 

6.2 De toegang tot de service voor onderhoud op afstand is afhankelijk van het openen van een sessie, altijd op initiatief van de technicus van Quadient. Elk verzoek tot interventie in het kader van deze dienst zal worden onderworpen aan een voorafgaande computervalidatie door de Klant teneinde de technicus te machtigen deze diensten uit te voeren. 

6.3 Toegang op afstand door Quadient is: 

 • beperkt tot werknemers die geautoriseerd zijn voor de doeleinden van de interventie; 
 • uitsluitend gebruikt om Quadient in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen; 
 • verkregen via een beveiligde verbinding. 

6.4 Quadient zal deze mogelijkheid tot toegang op afstand uitsluitend gebruiken voor toegang tot Producten die direct van belang zijn voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. 

7. Interventie ter plaatse of standaard uitwisseling  

7.1 Quadient verbindt zich ertoe om, indien zij dit nodig acht, op de in de Bestelbon aangegeven plaats van installatie in te grijpen om over te gaan tot de reparatie van de Producten. Deze reparatie omvat de reparatie van het Product of de vervanging van de door Quadient defect geachte onderdelen, mits de Producten aan een normaal gebruik zijn blootgesteld. Deze reparatie omvat niet de vervanging van accessoires of benodigdheden.

7.2 Quadient kan gebruik maken van haar tussenkomst om preventief onderhoud uit te voeren op basis van de specifieke vereisten van bepaalde Producten wanneer Quadient dat nodig acht.  

Indien Quadient dit wenselijk acht, kan zij, in overleg met de Klant, besluiten de Producten om te ruilen voor identieke apparatuur. In dat geval is de Klant verantwoordelijk voor de ingebruikname van de vervangen Producten. 

8. Onderhoud van hardware en reparatie in de werkplaats

Quadient kan in bepaalde gevallen overgaan tot herstelling van de Producten in haar werkplaatsen. Het transport van de defecte Producten voor dit doel zal ten laste zijn van de Klant.  

De herstelling omvat en sluit dezelfde diensten uit als in geval van interventie ter plaatse.